top of page

黃煜醫生 ~ [醫生解說系列]


[醫生解說系列] 香港每10人就有1個係糖尿病患者,極致醫療腎科專科醫生 - 黃煜醫生為大家講解。糖尿病系列

第1集 - 糖尿病成因? https://youtu.be/DyXbjntyfWw


第2集 - 糖尿病病癥? https://youtu.be/9eZ4OdxBDIQ

第3集 - 糖尿病如何檢查? https://youtu.be/qziA7SMStgo

第4集 - 糖尿病如何治療? https://youtu.be/NzUixDP9ggs

第5集 - 糖尿病治療費用? https://youtu.be/9dUmKkvfH1c

第6集 - 糖尿病併發症? https://youtu.be/8i_I4Bm4Jy8

第7集 - 糖尿病如何預防? https://youtu.be/9IFeMf0w3UI

42 views0 comments
bottom of page